ALA-OUNASJOEN ERÄSTÄJÄT ry. PÖYTÄKIRJA KEVÄTVUOSIKOKOUKSESTA

Keikup, · Kategoriat: Yleinen

AIKA:          27.2.2019 alkaen klo 18:00

PAIKKA: AOE:n toimitalo

LÄSNÄ: Osallistujaluettelo, 16 henkilöä, Liite 1.

 1. Seuran Puheenjohtaja Timo Eskelinen avasi kokouksen.
 2. Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Sakari Pasanen ja sihteeriksi Heikki Ruokanen.
 3. Todettiin kokous seuran sääntöjen mukaisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
 4. Vahvistettiin kokouksen osallistujaluettelo 16 henkilöä, kaikki äänivaltaisia jäseniä.
 5. Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänten laskijoiksi Teuvo Korhonen ja Pentti Remsu.
 6. Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.
 7. 1. Hyväksyttiin Timo Eskelisen esittämä seuran toimintakertomus vuodelta 2018. Liite 2.

7.2. Kuultiin seuran rahastonhoitaja Pekka Ylikunnarin esittelemä tuloslaskelma ja tase vuodelta 2018. Liite 3.

8.1. Kuultiin toiminnantarkastajien Teuvo Korhosen ja Juhani Ojalan tarkastuskertomus. Liite 4.

8.2. Päätettiin hyväksyä ja vahvistaa esitetty tuloslaskelma, tase ja tilinpäätös.

 1. Päätettiin myöntää vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.
 2. Päätettiin valita seuran puheenjohtajaksi edelleen Timo Eskelinen.
 3. Päätettiin valita johtokunnan erovuoroisista jäsenistä Kari Määtän tilalle Jarmo Vattulainen ja edelleen jatkamaan Jouko Kovala. Johtokunnassa jatkavat Martti Koivuranta, Risto Hiukka, Risto Kovala ja Heikki Ruokanen.
 4. Päätettiin valita seuran toiminnantarkastajiksi Teuvo Korhonen ja Sakari Pasanen ja varalle Kari Tuisku ja Pasi Tuisku.
 5. Päätettiin hyväksyä sihteerin esittelemä toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2019.

Liite 5.

14.1. Päätettiin Jäsenmaksuista, että Metsästäjäliiton maksujen nousun johdosta nostetaan seuran jäsenmaksu 32 €:oon ja maanomistajien jäsenmaksu 17 €:oon.

14.2. Päätettiin lakkauttaa talkoisiin osallistumattomien jäsenten sakkomaksu ja päätettiin vaihtaa nimeksi talkoomaksu, mikä pidetään edelleen 30 €. Muut jäsenmaksut päätettiin pitää ennallaan.

 1. Päätettiin pitää seuran toimi- ja luottamushenkilöiden kulukorvaukset ennallaan.
 2. Päätettiin valtuuttaa hirviseurue valitsemaan keskuudestaan hirvenmetsästyksen johtaja.
 3. Päätettiin valita Riistanhoitojaoston vetäjiksi Kari Tuisku ja Teuvo Korhonen, Kenneljaoston vetäjäksi Kimmo Siuruainen, Kilpailu- ja Ampumajaoston vetäjäksi Timo Kovala, Muonitusjaoston vetäjäksi Pentti Remsu ja Nettivastaavaksi Keijo Pätsi, mutta Nuorisojaoston vetäjäksi ei valitettavasti ole löydetty ketään, mitä täytyy kehittää.
 4. Valittiin SML:n Lapin piirin kokouksiin edustajiksi Timo Kovala ja Heikki Ruokanen, sekä Lapin Kennelpiirin kokouksiin Kimmo Siuruainen ja Juhani Ojala. Johtokunta valtuutettiin asettamaan edustajat muihin mahdollisiin tilaisuuksiin.
 5. Todettiin että Rovaniemen riistanhoitoyhdistyksen yleisiin kokouksiin ei ole tarpeen nimetä edustajia, sillä niihin voi jokainen seuran ja riistanhoitoyhdistyksen jäsen osallistua.
 6. Muut asiat: Todettiin tiedoksi, että riistakameroiden asettaminen vaatii aina maanomistajan luvan ja esim. metsähallitus ei hyväksy laisinkaan valtion maille asennettavia riistakameroita, vaan jos niitä sinne laitetaan, niin kamerat takavarikoidaan ja asettaja joutuu aina rikosoikeudelliseen vastuuseen.
 7. Kokouksen Puheenjohtaja totesi kokouksen päättyneeksi klo 19:41

 

 

Puheenjohtaja Sakari Pasanen                                                             Sihteeri Heikki Ruokanen

 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: Teuvo Korhonen                                               Pentti Remsu

Hirvenpyyntikäytännön tarkennus

Keikup, · Kategoriat: Yleinen

Hirvijohtajan ja hirviporukan linjauksen mukaisesti vanha käytäntö on voimassa eli emää ei saa ampua vasan kanssa samaan kasaan.

AOE jäsenten välinen hirvikävelykilpailu 29.9.2018

Keikup, · Kategoriat: Yleinen

AOE jäsenten välinen hirvikävelykilpailu 29.9.2018
Sija Nimi                    Arviointi Ammunta Yhteensä
1.   Timo Kovala         452       486          938 p.
2.   Pekka Ylikunnari   532       396          928 p.
3.   Risto Hiukka         450       474          924 p.
4.   Reino Kovala        465       444          909 p.
5.   Jouni Vierelä        424        276         700 p.
6.   Jouko Kovala        476       216          692 p.
7.   Erkki Kytölä          380        288         668 p.

AOE jäsenten välinen luodikko 29.9.2018

Keikup, · Kategoriat: Yleinen

 
Sija Nimi                       Tulos
1.    Risto Hiukka           41 p.
2.    Pekka Ylikunnari     39 p.
3.    Erkki Kytölä           38 p.
4.    Jouni Vierelä          21 p.
5.    Jouko Kovala         15 p.

Hirvikuvia 2018

Keikup, · Kategoriat: Yleinen
Roope ja Reijo

Roope ja Reijo

 

 

 

 

Resized_20181017_134146_3594

Jäsenten välisen ratahirvikilpailun tulokset 2018

Keikup, · Kategoriat: Yleinen

AOE ry Jäsenten välinen hirvi 2018
Sarja Miehet
Nro Nimi Tulos
1. Heikki Ruokanen 76
2. Kari Tuisku 72
3. Reijo Köngäs 71
3. Lauri Kahelin 71
5. Pekka Ylikunnari 70
6. Terho Hiukka 70
7. Erkki Kytölä 69
8. Teuvo Korhonen 62
9. Jouni Vierelä 61
10. Risto Hiukka 53
11. Jarmo Kallio-Kurssi 50
12. Pasi Tuisku 45
13. Timo Kovala 43
13. Jouko Kovala 43
13. Alpo Löfgren 43
16. Jyri Vierelä 23
Sarja Naiset
Nro Nimi Tulos
1. Seija Hiukka 21

Uusi hirvenmetsästyssääntö

Keikup, · Kategoriat: Yleinen

      ALA-OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN HIRVENMETSÄSTYSSÄÄNTÖ   2018

 

1.YLEISTÄ
1.1. Hirvenmetsästyksessä noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä, seuran sääntöjä, tätä hirvenmetsästys-sääntöä,  riistanhoitoyhdistyksen ja riistakeskuksen ohjeita, yhteislupasopimusta ja hyviä metsästystapoja.
1.2. Kaatolupahakemus sopeutetaan hirvikannan vuosituottoon, hirvitutkimuksiin, luvan myöntäjän suosituksiin sekä metsä-ja liikennevahinkoihin.
1.3. Hirvenmetsästyksessä kaikilla seurueen jäsenillä on tasavertaisesti samat oikeudet ja velvollisuudet.
1.4. Hirvenmetsästyssääntö käsitellään hirviseurueen kokouksessa ja vahvistetaan seuran vuosikokouksessa.

2. METSÄSTYSMAAT
2.1. Metsästysmaiden vuokraamisesta vastaa seuran johtokunta.
2.2. Metsästysalueista ylläpidetään ajan tasalla olevaa karttaa.

3. KAATOLUVAT
3.1. Kaatolupahakemuksista vastaa seuran johtokunta.
3.2. Seura voi olla mukana ns. yhteisluvassa.
3.3. Kaatolupiin liittyvistä asioista voivat neuvotella seuran nimenkirjoittajat, johtokunnan tehtäviin nimeämät jäsenet sekä hirvijohtaja.

4. OSALLISTUMISOIKEUS JA SEURUEEN MUODOSTAMINEN
4.1. Hirviseurueeseen ovat oikeutettuja liittymään kaikki seuran jäsenet, joilla on voimassa oleva ampumakoe.
4.2. Hirviseurueen perustava kokous pidetään keväällä viimeistään huhtikuun 1. viikolla. Metsästykseen osal-listuvien on ilmoittauduttava viimeistään kokoukseen aikana ja esitettävä voimassa oleva ampumakoetodistus. Osallistuja ei saa olla hakijana mukana muissa hirviseurueissa.

5. METSÄSTYKSEN JOHTO JA TEHTÄVÄINJAKO
5.1. Seuran vuosikokous valitsee tai valtuuttaa hirviseurueen keskuudestaan valitsemaan hirvenmetsästyksen johtajan. Lisäksi hirviseurue nimeää tarpeellisen määrän varajohtajia, lihamestarin ja hänelle varamiehen sekä teknisen vastaavan.
5.2. Hirvenmetsästyksen johtaja johtaa seurueen hirvenmetsästystä metsästyslain mukaisesti. Hän huolehtii myös kaikista säädösten edellyttämistä ilmoitusvelvollisuuksista.

5.3. Varajohtajat johtavat hirvijohtajan alaisuudessa pienempien ryhmien hirvenmetsästystä. Hirvijohtajan ol-lessa estyneenä hirviseurue valitsee varajohtajien keskuudesta hänelle varamiehen.

5.4. Varajohtajat muodostavat hirvineuvoston, joka toimii tarvittaessa hirvijohtajan apuna neuvoa antavana eli-menä. Neuvoston koollekutsujana toimii hirvijohtaja.

5.5.  Lihamestari vastaa lihojen asianmukaisesta käsittelystä ja säilytyksestä.

5.6.  Tekninen vastaava huolehtii seuran käytössä olevien koneiden, laitteiden ja järjestelmien toiminnasta.

5.7. Hirvenmetsästykseen osallistumisista, seurueen kokoontumisista ja päätöksistä sekä metsästyskauden tapahtumista ja hirvihavainnoista pidetään päiväkirjaa ja tehdään tarvittavat ilmoitukset riistakeskukseen.

 

 1. METSÄSTYKSEN ALOITTAMINEN JA KÄYTÄNNÖT
  6.1. Metsästyksen aloittamisesta päätetään hirviseurueen syyskokouksessa. Kokouksesta poissa olleet jäsenet ovat velvollisia ottamaan selvää kokouksen päätöksistä.

6.2.  Yleisiä metsästyspäiviä ovat viikonvaihteet (lauantai ja sunnuntai). Muina päivinä tapahtuvasta metsäs-tyksestä päätetään hirviseurueen syyskokouksessa.
6.3.  Metsästyskauden metsästyskäytännöistä, ammuttavien hirvien laadusta, ajo- ja koirapyynnistä päätetään hirviseurueen syyskokouksessa. Päivittäisistä metsästyskäytännöistä päätetään aamupalavereissa ennen metsäs-tyksen aloittamista.

6.4.  Kulloinkin metsästettävien hirvien laadusta antaa määräyksen hirvenmetsästyksen johtaja.

6.5.  Koiralla metsästävät valitsevat keskuudestaan koirapyyntivastaavan, jonka johdolla koirien käytöstä sovitaan ennen metsästykseen ryhtymistä. Etusija annetaan toimiviksi tunnetuille koirille.

 

 1. OSALLISTUMISVELVOLLISUUS JA SAALINJAKO Motto: kevyt osallistuminen = kevyt lihalaatikko
  7.1. Hirviseurueen jäsenen velvollisuuksiin kuuluu mm:
  – osallistua metsästykseen yleisinä metsästyspäivinä
  – osallistua kaadettujen hirvien kuljetuksiin
  – osallistua hirvenruhojen nylkyyn, käsittelyyn ja lihanleikkuuseen
  – osallistua tilojen siivoukseen
  – osallistua peijaisjärjestelyihin
  – osallistua passipaikkojen/tornien rakentamiseen ja huoltoon
  – osallistua kaikkiin muihinkin hirvenmetsästyksen vaatimiin toimintoihin

7.2.  Hirvisaaliin lihat jaetaan siten, että puolet yleisistä metsästyspäivistä oikeuttaa täyteen lihaosuuteen. Hy-väksyttyjä pyyntipäiviä ennen lihanjakoa pitää olla vähintään 1 päivä viikossa tai 4 päivää kuukaudessa. Pyyntipäivien puuttuminen vähentää vastaavasti lihaosuutta.

7.3.  Lihanjakoon oikeuttaviksi pyyntipäiviksi voidaan lukea myös hirvijohtajan hyväksymät viikkopyyntipäivät ja täydet lihanleikkuupäivät.

7.4. Lihanleikkuu ja -jakopäivät ilmoitetaan kaikille hyvissä ajoin etukäteen, lihalaatikot arvotaan.

 1. AMPUMATAITO, ERÄTAIDOT JA SAALIIN KÄSITTELY
  8.1. Jokaisella ampujana metsästykseen osallistuvalla on oltava vähintään seuraavat taidot:
  – riittävä ampumataito, jonka ylläpitämiseksi on käytävä vuosittain seuran järjestämissä ampumahar-      joituksissa tai suoritettava vuosittain virallinen ampumakoe.
  – on kyettävä luotettavasti tunnistamaan hirven vasa ja eri sukupuolta olevat hirvet

– valmius hirven pistämiseen ja suolistamiseen
– vähimmäistaidot ja varustus metsässä kulkemiseen, suunnistamiseen, tulien tekemiseen, hirven            käsittelyyn ja yhteydenpitoon.

8.2.  Kaatajan on kaadon sattuessa välittömästi ilmoitettava tilanne hirvijohtajalle ja huolehdittava hirven pistä-minen ja suolistaminen ja ryhdyttävä järjestämään kuljetusta nylkyvajalle.

8.3. Saalista tai sen arvoa ei saa vähentää tarpeettomasti tai taitamattomasti ammutuilla laukauksilla, epähygi-enisyydellä eikä millään muullakaan tavoin.

 1. TURVALLISUUS, AMPUMIS- JA HAAVOITTAMISTILANTEET

9.1. Aseet ladataan vasta passipaikalla ja lataus puretaan aina passista poistuttaessa.

9.2. Ajometsästyksessä osoitetussa passipaikassa on jokaisen pysyttävä siihen saakka kunnes tilanne puretaan.

9.3. Hirveä ammuttaessa ampujan on oltava varma kohteen laadusta, turvallisesta taustasta ja hyvästä osumasta.
9.4. Hirveä ammutaan vain varmoissa paikoissa, jolloin tappavan osuman saanti on todennäköisin. Kaikki hir-veä kohti ammutut laukaukset on ehdottomasti ilmoitettava metsästyksenjohtajalle.
9.5. Ampujan tulee aina hirveä kohti ammutun laukauksen jälkeen tarkkaan seurata hirven käyttäytymistä ja mi- käli hirvi ei kaadu havaintoetäisyydelle ampujan tulee:
– ilmoittaa tilanne metsästyksenjohtajalle
– merkitä tarkoin oma ja hirven sijaintipaikka ampumishetkellä
– ampuja ei saa seurata pitemmälle ammutun hirven jälkiä, ellei toisin määrätä
9.6. Jos hirvi todetaan haavoittuneeksi, eikä sitä löydetä, keskeytetään muu metsästys ja kaikki toiminta keskite- tään haavoittuneen hirven etsintään.

10. KAATAJAMÄÄRITYS
10.1. Hirven kaatajaksi nimetään henkilö, joka todennäköisimmin on ampunut ensimmäisen tappavan laukauk-auksen. Tappavaksi katsotaan osuma, joka normaalisti tappaa eläimen viimeistään tunnin kuluessa laukauksesta. 10.2. Tulkintatilanteessa kaatajan nimeämisen tekee metsästyksenjohtaja kuultuaan tapahtuman osapuolia, muita todistajia ja hirvineuvostoa.
10.3. Sarvet ja pään  saa kaataja. Jos kaataja ei ota sarvia, ne arvotaan kaikkien halukkaiden kesken. Jos kukaan ei ota sarvia, ne kuuluvat seuralle.

11. RIKKOMUKSET JA SEURAAMUKSET
11.1. Metsästyksenjohtajan velvollisuus on ilmoittaa hirvenmetsästyksen yhteydessä ilmitulleet metsästyslain-säädännön rikkeet viranomaisille sekä huolehtia myös muista säädösten edellyttämistä ilmoitusvelvollisuuksista.
11.2. Hirvenmetsästyksen yhteydessä tapahtuneista sääntörikkomuksista voidaan määrätä seuraamukseksi esim. lihaosuuden vähentäminen tai sen menetys, huomautus, varoitus, aseeton pyyntipäivä, taikka muun seuraamus.
11.3. Seuraamuksen määräämiseksi metsästyksenjohtajan tulee kutsua koolle hirvineuvosto. Neuvostoa, todista-jia ja tapahtuman osapuolia kuultuaan hirvijohtaja tekee asiassa ratkaisun.
11.4. Seuraamuksia aiheuttavia rikkomuksia ovat esim:

– Metsästyslain ja asetusten laiminlyönti
– Yleisten turvallisuusnäkökohtien noudattamatta jättäminen

– Toistuva hirven haavoittaminen tai ohilaukaus
– Toistuva saaliin arvoa vähentävä menettely

– Hirvijohtajan antaman selkeän määräyksen noudattamatta jättäminen

–  Hirvijohtajan kielletyksi ilmoittaman hirven ampuminen
– Hirveä kohti ammutun laukauksen ilmoittamatta jättäminen

11.5. Rikkomuksista määrättävien seuraamusten tulee olla hyvin perusteltuja, oikeudenmukaisia, tasapuolisia ja kohtuullisia, jolloin rikkomuksen vakavuus ja toistuvuus otetaan huomioon.

11.6. Seurueen keskuudessa mahdollisesti esiintyvät vakavat erimielisyydet tulee saattaa mahdollisimman pian hirvineuvoston käsittelyyn.

 1. PEIJAISET
  12.1. Peijaiset ovat yksi tärkeä tapa kiittää metsästysmaiden vuokraajia seuran toimintamahdollisuuksista. Tällä edistetään ja lujitetaan seuran ja maanomistajien ja muiden sidosryhmien yhteistoimintaa. Seuralle tulevista hir-vistä päätetään hirviseurueen syyskokouksessa johtokunnann esityksestä.
  12.2. Peijaiset järjestetään tiiviissä yhteistoiminnassa seuran johtokunnan, hirviseurueen ja muonitusjaoston kanssa. Kaikki hirviseurueen jäsenet ovat velvollisia osallistumaan peijjaisjärjestelyihin.
 2. KUSTANNUKSET
  13.1. Hirviseurueen kulut ja rahoitus ovat osa seuran varainhoitoa ja kirjanpitoa.
  13.2. Hirviseurueen kulujen yhteismäärä jaetaan tasan seuran ja hirviseurueen kesken.
  13.3. Hirviseurueen kuluihin luetan mm. seuraavat erät:
  – seurueen hirvien lupamaksut
  – yhteishankinnat
  – muut seurueen hyväksymät kuulut

 

 1. YHTEISTOIMINTA
  14.1. Seuran mahdollisesta osallistumisesta naapuriseurojen kanssa yhdessä tehtävään yhteislupahakemukseen
  päättää seuran vuosikokous kuultuaan asiassa hirviseuruetta.
  14.2. Yhteisluvalla metsästävien osapuolten kesken laaditaan kirjallinen yhteistoimintasopimus, jonka sisältö saatetaan seurueen jäsenten tietoon ennen metsästyksen alkua pidettävässä hirviseurueen syyskokouksessa.

  15. METSÄSTYSVIERAAT
  15.1. Hirviseurue voi ottaa jahteihinsa mukaan metsästysvieraita. Päätöksen vieraiden ottamisesta tekee seuran johtokunta tai hirviseurue. Jahtijärjestelyistä vastaa aina hirviseurue.
  15.2. Vieraiden isännyydestä sekä metsästykseen ja metsästyssääntöihin perehdyttämisestä sekä perittävistä maksuista päättävät seuran hallitus ja hirviseurue ennen metsästyksen aloittamista.

 

 1. METSÄSTYSSÄÄNNÖN TUNTEMUS
  16.1. Tämä hirvenmetsästyssääntö annetaan tiedoksi jokaiselle metsästykseen osallistuvalle ja hän on velvol-linen siihen perehtymään.

 

 

Rovaniemellä 29.8.2018

AOE  Syysvuosikokous

Kesäkokous 29.8.2018 pöytäkirja

Keikup, · Kategoriat: Yleinen

PÖYTÄKIRJA  ALA-OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN SYYSKOKOUKSESTA 2018

 

AIKA:  29.8.2018 alkaen klo 18:00

PAIKKA: seuran toimitalo

LÄSNÄ: osallistujaluettelo liitteenä

Seuran puheenjohtaja Timo Eskelinen avasi kokouksen.

 1. Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Timo Eskelinen ja sihteeriksi Heikki Ruokanen.
 2. Päätettiin kokous oikein koollekutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, hyväksyttiin esityslista. Liite 1.
 3. Vahvistettiin osanottajaluettelo, sekä heidän ääni- ja puhevaltaisuutensa. Liite 2.
 4. Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Tuomo Autti ja Juhani Jussila.
 5. Esitettiin uudet koejäsenet, koejäseninä jatkavat jäsenet ja muut johtokunnan jäsenvalinnat. Liite 3..
 6. Todettiin jäsenyydestä luopuneet (14 hlöä.) ja mahdollisesti erotetut jäsenet. Liite 4..
 7. Todettiin jäsen-/muut maksunsa maksaneet sekä maksuvelvollisuutensa laiminlyöneet jäsenet.

9.Yhdistyksen vierasoikeusjärjestelmän ja riistayksikkökiintiön vahvistaminen alkavalle metsästyskau-delle sekä alkaneen metsästyskauden metsästyssäännöistä päättäminen.

9.1. Hirvisäännön uudistaminen

9.1.1. Hirvisääntövaliokunnan sihteeri Heikki Ruokanen esitteli hirvisäännön uudistuksen. Sääntö-valiokunta on kokoontunut 3 kertaa ja esitellyt sääntöuudistuksen seuran hallitukselle, joka on sen myös hyväksynyt. Päätettiin hyväksyä hirvisääntöön seuraavat muutokset:

– Hirvisäännön kohta 5.4. muutetaan siten, että hirvineuvoston muodostavat hirviseurueen varajohtajat.

– Hirvisäännön kohta 6.5. muutetaan siten, että loppuun lisätään lause: ” Etusija annetaan toimiviksi

tunnetuille koirille”

– Hirvisäännön kohta 7.2. muutetaan kuulumaan seuraavasti: Puolet yleisistä metsästyspäivistä oikeuttaa

täyteen lihaosuuteen siten, että hyväksyttyjä pyyntipäiviä pitää ennen lihanjakoa olla 1 kpl viikossa tai

4 kpl kuukaudessa. Pyyntipäivien puuttuminen vähentää vastaavasti lihaosuutta.

9.1.2. Käytiin vilkasta keskustelua sääntökohtien 6.2 ja 7.3. tulkinnasta. Perinteisesti yleisiä pyyntipäiviä ovat olleet viikonloput (la ja su) sekä keskiviikko, muina päivinä tapahtunut pyynti on hyväksytty pyyntipäiväksi vain, mikäli on tullut saalista. Todettiin, että sääntökohdan 7.3. perusteella, sääolojen tms syiden perusteella, silloin kun pyyntiin on lähdössä riitävä porukka, jotta hirven kaato, haku ja nylkytoimi on todennäköinen/mahdollinen, hirvijohtaja voi hyväksyä pyyntipäiviksi muitakin viikkopyyntipäiviä, vaikka saalista ei aina tulisikaan. Tällaisista viikkopyyntipäivistä on tiedotettava etukäteen kaikille.

9.2. Päätettiin järjestää seuran hirvipeijaiset 17.10 2018. Seuran osuudeksi hirvisaaliista tehtiin seuraavia esityksiä: 3+2, 4+2 ja 5+3. Koeäänestyksessä selvän enemmistön sai esitys 4+2, mikä myös päätettiin seuran osuudeksi käytettäväksi peijaisiin, huutokauppaan sekä kiertävän listan mukaan maanomistajille jaettavaksi, sekä että loppuosa seuran lihoista voidaan varastoida käytettäväksi talkoissa yms. seuran hyväksi tulevissa tapahtumissa.

9.3. Päätettiin, että metsästyskoirien kouluttamista voidaan harjoittaa metsästyslainsäädännön puitteissa.

9.4. Päätettiin sovittavista asioista siten, että seuran omien pyytäjien pyyntialueiden ja pyynnin järjes-telyiden selkeyttämiseksi pienpetopyyntiin ei myönnetä lupia seuran ulkopuolisille metsästäjille.

 1. Päätettiin metsästäjäkohtaiseksi kanalintukiintiöksi alkavalle metsästyskaudelle seuran maille 2 kpl mustaa eli uroslintua (metso tai teeri) ja 1 kpl ruskeaa eli naaraslintua (metso tai teeri). Pienriistapyynnissä on huomioitava, että vain osalla seuran maanvuokrasopimuksissa on mukana pienriistan metsästysoikeus.
 2. Todettiin, että seuran 2 riistakamerasta toinen ei ole toimintakunnossa. Päätettiin, että kunnossa olevaa käytetään niin kauan kun se toimii, sekä että pyritään saamaan siihen mahdollisimman edullinen liittymä.
 3. Muut mahdolliset asiat: päätettiin, että lehti-ilmoitusten lisäksi kaikesta seuran toiminnasta, talkoista, tapahtumista, kokouksista yms. pyritään tiedottamaan mahdollisimman laajasti esim seuran nettisivuilla, whats upissa, face bookissa ja muissa nykyaikaisissa viestitävälineissä.
 4. Kokous päätettiin klo 19:30

 

 

 

Puheenjohtaja Timo Eskelinen                                                                                  sihteeri Heikki Ruokanen

 

 

Pöytäkirjantarkastaja Tuomo Autti                                                                            pöytäkirjantarkastaja Juhani Jussila

Videoita hirven kuljetuksesta 2018

Keikup, · Kategoriat: Yleinen

Hirvenpyyntiä 2018

Keikup, · Kategoriat: Yleinen
Kauden eka, nahkasarvi sonni ja Mosku.

Kauden eka, nahkasarvi sonni ja Mosku.

Tiinan eka hirvenkaato

Tiina ja vasa

Tiina ja Eppu ja päivä töiden tulos!

Tiina valmistautuu pistämään vasan.

Kauden ensimmäinen hirvenkaato, Keijo ja KKU Hammarfors Mosku.(RIP).

Jo vain!

Jo vain!

Hirvi pääsee veneeseen.

Hirvi pääsee veneeseen.

 

 

Mikan kaato

Mikan kaato

Joukon syksyn eka hirvi.

Jouko ja Renttu

Sampo ja vasikka

Sampo ja vasikka

Terho,Sampo ja hirvilehmä.

Terho,Sampo ja hirvilehmä.

Riston eka Epulle!

Riston eka Epulle!

Canahkalla hirvi huilaa kevyesti kohti seuraavaa transportaatiovälinettä eli Köyhien Ihmisten Autoa.

Canahkalla hirvi huilaa kevyesti kohti seuraavaa transportaatiovälinettä eli Köyhien Ihmisten Autoa.