Uusi hirvenmetsästyssääntö

Keikup, · Kategoriat: Yleinen

ALA-OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN HIRVENMETSÄSTYSSÄÄNTÖ 2018
1.YLEISTÄ
1.1. Hirvenmetsästyksessä noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä, seuran sääntöjä, tätä hirvenmetsästys-
sääntöä, riistanhoitoyhdistyksen ja riistakeskuksen ohjeita, yhteislupasopimusta ja hyviä metsästystapoja.
1.2. Kaatolupahakemus sopeutetaan hirvikannan vuosituottoon, hirvitutkimuksiin, luvan myöntäjän suosituksiin
sekä metsä-ja liikennevahinkoihin.
1.3. Hirvenmetsästyksessä kaikilla seurueen jäsenillä on tasavertaisesti samat oikeudet ja velvollisuudet.
1.4. Hirvenmetsästyssääntö käsitellään hirviseurueen kokouksessa ja vahvistetaan seuran vuosikokouksessa.
2. METSÄSTYSMAAT
2.1. Metsästysmaiden vuokraamisesta vastaa seuran johtokunta.
2.2. Metsästysalueista ylläpidetään ajan tasalla olevaa karttaa.
3. KAATOLUVAT
3.1. Kaatolupahakemuksista vastaa seuran johtokunta.
3.2. Seura voi olla mukana ns. yhteisluvassa.
3.3. Kaatolupiin liittyvistä asioista voivat neuvotella seuran nimenkirjoittajat, johtokunnan tehtäviin nimeämät
jäsenet sekä hirvijohtaja.
4. OSALLISTUMISOIKEUS JA SEURUEEN MUODOSTAMINEN
4.1. Hirviseurueeseen ovat oikeutettuja liittymään kaikki seuran jäsenet, joilla on voimassa oleva ampumakoe.
4.2. Hirviseurueen perustava kokous pidetään keväällä viimeistään huhtikuun 1. viikolla. Metsästykseen osal-
listuvien on ilmoittauduttava viimeistään kokoukseen aikana ja esitettävä voimassa oleva ampumakoetodistus.
Osallistuja ei saa olla hakijana mukana muissa hirviseurueissa.
5. METSÄSTYKSEN JOHTO JA TEHTÄVÄINJAKO
5.1. Seuran vuosikokous valitsee tai valtuuttaa hirviseurueen keskuudestaan valitsemaan hirvenmetsästyksen
johtajan. Lisäksi hirviseurue nimeää tarpeellisen määrän varajohtajia, lihamestarin ja hänelle varamiehen sekä
teknisen vastaavan.
5.2. Hirvenmetsästyksen johtaja johtaa seurueen hirvenmetsästystä metsästyslain mukaisesti. Hän huolehtii myös
kaikista säädösten edellyttämistä ilmoitusvelvollisuuksista.
5.3. Varajohtajat johtavat hirvijohtajan alaisuudessa pienempien ryhmien hirvenmetsästystä. Hirvijohtajan ol-
lessa estyneenä hirviseurue valitsee varajohtajien keskuudesta hänelle varamiehen.
5.4. Varajohtajat muodostavat hirvineuvoston, joka toimii tarvittaessa hirvijohtajan apuna neuvoa antavana eli-
menä. Neuvoston koollekutsujana toimii hirvijohtaja.
5.5. Lihamestari vastaa lihojen asianmukaisesta käsittelystä ja säilytyksestä.
5.6. Tekninen vastaava huolehtii seuran käytössä olevien koneiden, laitteiden ja järjestelmien toiminnasta.
5.7. Hirvenmetsästykseen osallistumisista, seurueen kokoontumisista ja päätöksistä sekä metsästyskauden
tapahtumista ja hirvihavainnoista pidetään päiväkirjaa ja tehdään tarvittavat ilmoitukset riistakeskukseen.
6. METSÄSTYKSEN ALOITTAMINEN JA KÄYTÄNNÖT
6.1. Metsästyksen aloittamisesta päätetään hirviseurueen syyskokouksessa. Kokouksesta poissa olleet jäsenet
ovat velvollisia ottamaan selvää kokouksen päätöksistä.
6.2. Yleisiä metsästyspäiviä ovat viikonvaihteet (lauantai ja sunnuntai). Muina päivinä tapahtuvasta metsäs-
tyksestä päätetään hirviseurueen syyskokouksessa.
6.3. Metsästyskauden metsästyskäytännöistä, ammuttavien hirvien laadusta, ajo- ja koirapyynnistä päätetään
hirviseurueen syyskokouksessa. Päivittäisistä metsästyskäytännöistä päätetään aamupalavereissa ennen metsäs-
tyksen aloittamista.
6.4. Kulloinkin metsästettävien hirvien laadusta antaa määräyksen hirvenmetsästyksen johtaja.
6.5. Koiralla metsästävät valitsevat keskuudestaan koirapyyntivastaavan, jonka johdolla koirien käytöstä
sovitaan ennen metsästykseen ryhtymistä. Etusija annetaan toimiviksi tunnetuille koirille.
7. OSALLISTUMISVELVOLLISUUS JA SAALINJAKO Motto: kevyt osallistuminen = kevyt lihalaatikko
7.1. Hirviseurueen jäsenen velvollisuuksiin kuuluu mm:
– osallistua metsästykseen yleisinä metsästyspäivinä
– osallistua kaadettujen hirvien kuljetuksiin
– osallistua hirvenruhojen nylkyyn, käsittelyyn ja lihanleikkuuseen
– osallistua tilojen siivoukseen
– osallistua peijaisjärjestelyihin